Skip to main content

Full text of "Anpao kin = the daybreak"

See other formats


npan 
THE DAYBREA "AVankantanhan Anpao kin hiyounhipi." — Luke i:78. VOL. XII. MADISON, S. D., MAY, 1896. NO. 12. From Rattli ng Rib's Camp— St Mark's. 
My Dear Friend, Anpao Kin: Eya ( 
mitakola, tonweni takuni yaotanin cixi 
xni, tka lehantu kin nitokab onxiya na- 
wajin, na wowicala unyuhapi eciyatan 
taku waxte econqunpi qon wana ake le- 
haDl yaotanin cixi. Hecel tokaheya 
epin kte cin lee: oyankela kin ]e unci- 
qapila, tka taku cinunkiciciyapi na on 
Okolakiciye kin el bliheunkiciyapi kin 
slolunkiyapi. Yunkan mitakuyepi, La- 
kota oyate yaunpi kin hekta tekuni he Jacob Wapaha-sapa e, na ihunnikiye 
con hehanl woglagwicakiye na iyagna 
committee top wicakarniga, hena tukte 
ognaiyukcanpi na tpkel woecon yuha 
xkanpi kte cin hena yuxtanpi kta ca 
e.va. 

Lena eepi: John Okicinin-tawa, Ben- 
nett Cook, John Wanoqupi, Louie Horn, 
lena topapi, yunkan tokaheya napekici 
yuzapi kta eyapi, na he igluxtanpi km 
hetan wota iyayahanpi kta eyapi, na 
inapapi kte cin olowan wanji ahiyayapi slolunyanpi xni, awicakehan iyotiyekiya ' kta, tankal witaya inajinpi na ahiyayapi 
unqunpi, tka lehantu kin 
Wioaxi.-wakanpi kin ksapa- 
pi na tokiyatan wowicake 
on wowaxake icupi qon, 
sam yunayeya Lakota oyate 
qon awicakehan ionxiunki- 
lapi, na oni kta etkiya yuta- 
kinyan wicoran econ unxipi 
qon he lehantu kin ogna 
wowaxi econqunpi. Ho, 
hekta Lakota unkicagapi 
qon taku oyasin xicaya iglu- 
hapi xke, hena unkiksuyapi, 
na wana Wanikiya taku 
cinunkiyapi na Wica- 
xa-wal anpi kin na 

keapapi qon ho artate xni 
taku yaotanin wicaxi qon 
wana ogna unkix ceyakel 
yus maunnipi kta ca lehan- 
tu qon unkaieiblezapi, ca 
watukagla xni xkinunkici- 
yapi waxteke. Hr eya, le- 
hanal taku econqunpi ca 
epe con he Wanikiya unki- cekiye econpi kin taku on heconpi kin 
slolyin kte rein, wotapi wocekiye ohinni 
owote iyohi tonweni aktonje xni, na olo- 
wan tokaheya oegle ihunniyan onspe. kin 
he 66 hee, na hokxila kin le olowan wan- 
jigji wayupika, Canpa Wakpa el Tipi- 
wa-an he cin hel wacekiyapi can ho kin 
axlalyela wiciwankab lowan ho tanin. 
Ho, le miye micinca kin waniyotu xa- 
kpe, na mix taku omaspe kta wacin qon 
mixnala waglonice xni tka sam micinca 
kin le yuha icariciyin kta ca onspe wa- 
kiya heon le toua nicinca yukanpi kin 
tawapi anpetulvtKtf 
pa na hanhepi wikcemna 
top wawiyutan kici un qon, 
he tona wowicala luhapi 
qon, he iyopteya wicoran 
ecanonpi, na he unkix econ- 
qunpi, na otokahe ekta an- 
petu wikcemna top na han- 
hepi wikcemna top hehau- 
yan taku ciscila yutapi wa- 
xte unlakapi. na taku tona 
unkiyutanpi rce con hena 
anpetu tohanhanyan on 
akiranunkiciyapi, na he yu- 
wakanye rci wowicake ogna 
awacin rci econqunpi, na he 
anpetu kin oyasin ihuniun- 
kiyapi hehanl wiyuxkin 
waunyutapi. Na taku tona 
anpetu tona ikakixunkici- 
yapi na on awicakehan un- 
kicerpipi waxake xni na ka- 
kixya taku econqunpi qon 
aiciblesye rci iyuxkinyan 
wopila on wounglakapi. He 
toka rci unkiyotankapi kin 
he rtayetu, mazaxkanxkan 
zaptan sam okise ehanl unkiyotankapi kta eyapi, na owote el ipi kin ake lowan- ' 

Wana he mniciya unyankapi na V\ a- P* kta eyapi, na ayaxtanpi kin waceki- 
wokiya wicaxa unkitawapi kin wocekiye yapi na hehanl wotapi kta eyapi; na 
ta- wicoran kin iyagna yuha inajin, na owote koxkalaka top el ohinni lc- 
wocekiye ihunnikiya hehanl Wowapi wa itancan unpi kta 

Wakan owapi el St. John 20: 1 qon Wo- , . TT rri , 

^ - vrr .l t • i. -u i .• xtanpi. Ho, Tunkanxih 

tanin Waxte kin etan wowahokonkiye 

eye, na he ihunnikiya hehanl lowanpi 39 Paba-sapa yaotanin na lowan itancanpi 

qon he ahiyayapi, na ihunnikiyapi he- kin lena epi keya; Bennett Cook e, na 

hanl wana tukte ogna woecon kte con John Maka-ciqala, na Louie Horn, na 

he hehanl Tunkanxilayapi wan tokel Robert Pretty „ boy lena epL HO; toka . 

woecon kta hecin yuha inajin xi. Ho le , ... . ti ,,,,., 

. . • i /-iu v ne >' a napekiciyuzapi kta ca hel hokxi a 

Wawokiya wan epe cin le Chas. Xun- ^ 

ghinto e. Ho hecel Tunkanxilayapi kin wan > Louie Kulhiyuiciya eciyapi, le ho- 
le hajin na wowahokonkiye unkekiyapi, kxila kin wana waniyetu xakpe tka wl- 

I ksuyapi nin ecanmi. Icin, heca opa, 
hekta December wi kin, 1895, ehanl St. 
Andrew Sunkakiciyapi el opa. Ho, 
wana mitakuyepi, wicoran waxte econ- 
qunpi qon he hokxila kin le el aikoyag 
taku blaotanin, na le woecon kin el wi- 
caxa ota rci woglakapi, wicotawacin wa. 
xte qon iyuha hanhepi kin he el opta 
unkpazopi, hanhepi kin ataya, na anpa 
rce el ihunniunkiyapi. Lila woyute ota, 
na tarcaxunkala notn el unyutapi, na 
unkayanpapi el ake waceunkiyapi, na he 
icunhan Canpa Wakpa etan ^V'awokiye 
wicaxa wan, Peter Stand- 
ing elk eciyapi, he el unki- 
yopeya un na koxka kin he 
wowahokonkiye waxtexte 
unkekiyapi. 

Ho, na ake ieanpata anpe- 
tu el Winyan Omniciye kin 
makiyutapi zaptan ecetu 
omniciye econpi, na hel ake 
iyuha omniunkiciyapi. Ho 
hecetu, mitakuyepi, le oyan- 
ke kin winyan na koxk.la- 
ka waawacin kte rein kin 
lei iyotiyekiya unxkanpi. 
Oyanke unciqapila, na Tipi- 
wakan unnicapi, tka taku 
cinniciciyapi qon hcunkix 
eya awacin maunnipi; he- 
cel ito, okxankxan canteyus 
wocekiye ehapi nin ecanmi, 
hecel eyapi hehanyan epin 
kte, ca mitakuyepi, con. la 
cicapi kte xni, tka Okoi-y*^*^ 
ciye tona oyapapi km iy " 
napeeiyuzapi. Mtak uyep 
wanji miye, ~ 

Louib Horn. eyan 
Jacob yu- 

Wa- awacannipi waxteke. Ho, le hokxila kin 
66 olowan kin le on napekiciyuzapi kta 
karniga. heon le unkahiyapi na awica- 
kehan cante on waawacin na napekici- 
yuzapi lakax woiyokixice unhiyaglepi, 
unkitakuyepi wicoran waxte ogna iglu- 
hapi na tapi qon wicunkiksuyapi, na he- 
on etan wicoran waxte kin le el ake piya 
rci iwaxagunkiciyapi se unkitakuyepi 
toki ipi sece con wokiksuye wicunyanpi. 
Ho, le hokxila wan olowan karnige con 
le ixnala unyuhapi, na heon etan tan- 
yan waonspe nin ecanmi: hecel, mitaku- 
yepi, St. Andrew Okolakiciye yaunpi 
kin hokxila kin le wocekiye on miyeci- Aliitosnvan Po! 

BISUOP TAWOWAPI WAN. 

Winyan Omniciye kin 
hum- tamazaska kin Wica- 
xa-wakau tawapi kin hee 
xni, tka ee Miss Dickson 
qupi kin heon wicoran wa- 
xte kin he yuxkixkapi, qa 
tanyan xni. Taku wanji on 
mazaska mnayayapi han- 
tanx, duxtanpi kinhan Miss 
Dickson onaronyayapi kta 
iyececa; qa he on mazaska 
tonakeca mnayayapi kin he 
nakun oyakidakapi kta: 
tka mazaska kin ee Wicaxa- 
wakan (Woxna-kaga) nita- 
wapi kin he yaqupi kta, un- 
kah tukted sanb iyayenici- 
yapi kta yacinpikin iye iya- 
yeniciyapi kta yaxipi kta, 
qa nakun wi" otoiyohi toran 
okdaka (report) tawa kin ed 
oyakin kta. Heced ece 
ecanonpi kinhan miye mita- 
wiyukcan hecena xni, tka 
Wicaxa-wakan nitawapi kin 
owasin toked tanyan kta iniciyukcahpi 
kin okna yaxkanpi kta ecanmi kin on 
hepa. W. H. Hare. Conyocation, July wi kin ehand econ- 
pi kta wana yuxtanpi sececa, unkan 
Bishop wicaxa-wakan wanjikji ob wi. 
yukcan unkan okinni September wi kin 
hehand econpi kinhan sanpa tanyan 
kta naceca iyukcanpi. Heced Bishop 
nakaka wowapi unqupi unkan Tunkan- 
xinayapi wicada ehantanhanx Septem- 
ber wi kin hehantu kta keya. 
ANPAO KIN. 

Anpao Kin wi iyohina, wiyawapi anpetu toka- 
heya ?ca, mazaakdirpeyapi. 

Wi xakpe on ,kapi, qa wi iyohina akezaptan 
(It;) aokpani xr.d, pt^ytua partapi, wicaoaje 'van- 
jina ekta hiyukiyapi kta cinpi kinlian, icupi kin 
iyohina kaxpapi wanji (10c) on kajujupi kta. 

Wi xakpe on kapi, qa wi iyohina wanjina icupi 
kta, cinpi kin, kaxpapi wanji sainn okise (15c) on 
kajujupi kta. 

icupi xni itokab kdajujupi kta. 

Wowapi askahyapi raazaxana wanji qaix nonpa 
owapi kin, mazaska eekiya, on Anpao Kin opeton 
okihipi kta 

Opetonpi kta wowapi hiyukiyapi qaix ed 
taku oyakapi kta cinpi qa hiyukiyapi ca, 
wowapi ojuha akand deced owapi kta:— Rev. W. 
J. Cleveland, Madison, S. D. YawaxteyaCajeyatapi Wowapi Wan. 

Anpao Kin icikoyagnnyanpi qa wicorau waxte 
econ iyounpaxtakapi kta wookihi yuha. Okodaki- 
ciye-wakan opapi t'kaabebeya tipi kin, henaiyotan kan iyaza omawani vvoyakapi kin hena, qa nakun 
Okodakiciye-wakan kin wotanin tawa toktokeca 
ed kagapi kta. Oyate unkitawapi km owasiu 
Anpao Is in icupi qa sanin wicaxa tokeca wicaqupi 
nin ecannii. W. H. Hake, Yewicaxipi Bixop. Wotanin-waxte Ayapi On W cekiye 

Anpetu iyoJii wicokaya he cin ehan heyapi kta: 

Wauikiya waxte isto waeantkiya nitawa kdu- 

gad, cauicipawega akan otkeyah.au yauu tka qou, 

maka akan wicaxa unpi kin owasin IS iye ekta 

etomvaupi qa niwicayapi nunwe. Amen. 

WiuyanOniniciye oekde onspeiciciyapi kte cin 
he dee: Okolakiciye Wakan Woyaka Tawa Aoptel- 
ya Kag. pi ? 

WICOWOYAKE XV— ONXPA II. 

XINA SAPA WOWICAKEXNI TAWAPI ICAGE. 

\\ a,\ ehan papal oy anke el, tona ban- 
canpi, tankaicilaya opiiciyapi, na otoka- 
lie Bishop unpi warwayela, onxiiciyahan 
Wakantanka towicake yuhawicaki)a 
walitagya xkanpi qon, anog iciwanunya- 
kapi ca hena akiyececapi o\ekiye terikt,. 

Nahan le oxpaye el tokel Okolakici^e 
najin kin, na otokahe Autiyoka el toke- 
ya Christian cajewieayatapi qon, Okola- 
kiriye kin owanjila ce iyekiya oterika. 

Owekini Okoiakiciye tawo\ake kin 
ataya unkitokab yubiayapi unkanx 
ta m wanji tokeca wanunyakapi kta na- 
ceca tka. Icin Wakantanka towicake, 
na Taokolakicije kin maka el un na 
hunr wakanyan nipi na oran waxte taku 
iearye xni ecinpica xni; na oxpaye okpa- 
za rce cin le el ijehan euanakiya Wakan- 
tanka wicakeya, owotanla oholapi yu- 
kan. By a, lehan wpyawa tanka Christ 
tawawicaye Jglawa oglakapi kiir^pPfT- 
mni etanhan hunr wowicakexni na taku 
wayuxice kin ireyab najinpi ecinpica. 

Kececa exa tohau taku xni wakaulapi 
na woyuxice ko, iyayustag wowaxake 
yuha icilaya opiiciyapi kin on oyasin 
wicakapi xni se wocetuugla kjn erpe} ■e- 
pica xni se. Xina Bapa Bishop itancau 
pi, waraniciiaya opiiciyapi kin, he woon- 
tpe akagapi na woecou toktokeca econ- 
pi icikoyagya u. Wowicake xni kagapi 
qon iyuha cajeunyatapi kte xni exa lei: a 
oyagpica. 

Tokaheya, Makaitancan wowaxake 
Xina bapa Itancan ataya tawa keiciya 
Na 1, on owicayuspa qon tokani naicipe 
pica xni selececa. Oyate wanji taakiei- 
tapi kiu, oyate tokeca azuye wicaxi na 
wicaxa>atapi toran kin ataya ki ki,a oki- 
hiicila. lye taku eye cinhan, makata 
wicoran kin on naix wicoran wakan kin 
on, oyasin eetunglaxniyan icupi kta cin. 
V\ ayakawicayuze cm le, Bishop Itancan 
kin iyohila wicaxa waxte unkanx oqin 
kin terikin kte xni tka. Tka hunr ozu- 
ye wicaxa hececapi, hunr takuni ohola- 
] i xni na wawicirara econpi na hunr 
wowicala ataya xni exa, ataya kinin ce 
tunglapi. 

1 nonpa, Wowicake xni inonpa kagapi 
kin wakanpi na ogligle wakan warlanip. 
Ba kin on Iyokogna-najin wicaye pica 
keyapi. Tka Wakantanka na wieaxti 
iyokagna-un wanjila, Cnrist Jesus he; 
tka ocib Mary W itanxna kin na toktoke- 
ca wocekiye ewicakiyapi, na wicaxa 
wartauipi kin on. iyokogna najinpi kta 
icowicakiyapi. 

lyamni, Wayuskapi oyunke yukan 
wicalapi kin on wowieala otokahe yuha- 
pi kin otakiya yuxice. Tuwe te cinhan 
marpiya ekta ye xni ecel wicanagijwayu- 
ska oyunke el ye na yuskapi kta eyapi 
kin, eciyatanhan on, wicate cin ecela on 
Itancan Rtayetu Wotajn econpi kin 
(a^uyapi na minixa wicaquxniyan)ohan- 
keta heon wicanagi opewieaton kta ca 
mazaska mnayanpi. Itopa, Ake wakanpi taku tawapi (hu- 
hu, kayapi, hi na taku hececa) wakanla- 
pi, wakagapi ko oholapi kin on, tanni 
wicoran yuaglapxinyan erpeyapi qon 
wana ake icupi selececa. 

Eya nakuu lila ota na lei oyagpica 
xni. Tka Wayuecetupi cajeunyatapi 
eca ota wanunyakapi kta. Lecela un- 
keyapi kta, Xina Sapa nape tankaya 
yugalyanka, na nape kin he ska xni na 
warwala xni. 

Ignuhala wicaxa wan waxte na war- 
wala se Bishop Itancan karnigapi exa, 
tohe kin el woecon na woawacin ota iko- 
yaka lakax owotanla igloyin kta cin exa 
tokanni okihi xni. Rehehe! lececa on 
oiyokixice cei; tona Christ waxte kin 
tciyatenhan najinpi keiciyapi, na icun- 
han Toiii wakan lila ektaxui,>an kagapi, 
owanyag xica eipeyapi kin he lila wo- 
leri. 

TAKU TOKAR KAGAPI NA TAKU TOKAHEYA 
IYEYAPI. 

Crusades etanhan taku icage cin, wi- 
caxa lila wiyukcanpi kta ca wicayurica, 
wanji ee. Wicaxa warpanica owe kin 
woyuonihan nicapi exa, iecala w^p> ton- 
pi wicoran el xkanpi kinhan wowijice 
yuhapinatona woyuonihan tanka yu- 
hapi exa kawicapapi okihipi ablezapi. 
Wiyohiyanpata wowijice kin on wopeki- 
lonpinaocib V\ iyorpeyata takuku ka- 
gapi na opekicicatonpi. 

Wanna otonwe tanka na ciqala ko el 
wopetonpi kta icaga, na wicaxa teriya 
wayaka se, maka itancan (baron) wowaxi 
wicayuhapi qon, ektakta yapi na rtanipi. 

Ojib wowijice Kamuapi kin icuuhan, 
tipi waxte ot;pi, na wicaxa taku iwaxte- 
pi i.a sam waouspepi kta ca kagapi na 
ignipi. 

V\ okicize wicoran wanna ayutokecapi, 
icin carh tokar kagapi na unpi kin eci- 
yatanhan tanila akicita (knight) kin 
wicayujuju; na hena hinrpayapi qon 
iyayustag wicoran waniyetu ota yubapi 
qon ix e} a awignuniyaupi. 

Agliheyapi wicoran on wayutokeca 
lila tanka. Lecel econpi xni itoicab wo- 
wapi kagapi kte con, tanxna unpi wica- 
xa, napa on owapi, hecel wowapi okage 

UJU licui w ali.Ji TuvVa yuiiti iito _ir., -tx-lHl 

wijicapi kin hecena yuha okihipi. Tka 
agliheyapi on wowapi kagapi na oranko 
ota kagapi on, wicaxa wounspe ihakta- 
wicaye, nahan wayuotanin wowicake na 
woslolye ko wicota nape owicakignaka. 

Hehan niiniwanca omauipi kin, mazi- 
wan^aka (compass) okage iy eyapi kin on, 
wanna sam tehan yapi okihipi na eci.) a- 
tanhan on Columbus walkagyu xkan na 
neon makoce wan t. ca iyeya. 

Makoce kin le iyeyapi kin on wanna 
oyate kin hans^a wiyukcanpi kte na 
itokab wowi} ukcan pcecela yuhapi qon 
ataya erpeyapi kte rein. 

Eya America el kitanna tehan otonwe 
rca kagapi xni qeyax etu .na icunhan 
omani wa^inpi na sam waslolyapi kta 
cinpi kin on maka owancaya wowiyu- 
kcan on wavviyopaxtakapi. 

FEUOAL WlOOUAN KUL IYAYE. 

Wanna woawacin toktokeca icage cin 
on, tanila oyate loyoxpave el kiyuxpapi, 
na itancan ota, na wicaxa ikceya unpi 
sam hececa aye pica xni he tanin. To- 
iianyan wicaxa takuni slolye xni kin he 
wayake se un kta tokakiye xni; tka 
woksape na woslolye el icage con wanna 
wanapin oqin terilake. Crusade econpi 
kin ohakab wicaxa tokel icikoyakapi 
qon kiciyutokecapi. Wicaxa wojupi 
qon wanna akicita hecapi, hetanhan ma- 
zopiye yuha, na hetanhan otonwe el 
wopetonpi wijicapi otipi. *Vopetonpi 
wicoran sam yuicagapi icunhan wokage 
wicoran icage na ohankeca heciyatau- 
han wicaxa woyuha on tani itancanpi 
kin kawicape. Carli kin on wokicize 
ayutokeca kin akicita tani reyab erpe- 
ye, na iyuha yutokecapi. 

Taku kin lenaon, na taku toktokeca 
on, feudal wicoran skan aya. Tukte- 
ktel onxpaxpa yanke tka icinonpa waxa- 
gya najin pica kte xni. 

Lena on maka kin wiconi tecaya se 
kamna kin on tokexa lila tanka wayu- 
tokeca na wayuecetu kta ce wokcan 
wicaxa wanica exa, atanin sececa. Oya- te wiyakaxke on kaxkapi kin taku wan 
tanka waxaka imahel xkan na wicayu- 
xkin kta ca wayutitanhan se kecaunkin- 
pi kta iyececa. Lei, na kakiya tuwe ta- 
ku yuecetu wicaxi, na ignuhayela wanji 
ableze xni exa, iyoyanpa etkiya yugalya 
xkan. Tuwa wiyow T a icu, na miv\-akan 
pe qeyax, sam pe rca wowapi kaga na 
tanxna unpi kin wanaicirmapi kin wica- 
kiyaotauin, na icunhan wicaxa inihanpi 
kin on tansagte najinpi. 

Tuwa wowapi Wakan okage wan icu, 
na narmala wicowoyake teca se kin ya- 
wa na ikanyela tipi kin ko wicakiyawa. 

Akex wanji kji lehanyag yapi na woi- 
yokixice tawapi kin, na nape wan maza 
heca se owicayuspa he cin he iwokici 
glakapi. Na hehan, hanhepi ekta toke- 
ca kinhan iyececa, anpao xni ecel okpa- 
za kin sam okpaza aya tka tokexa anpa 
kta ce eyapi, ix eya tokexa anpa kta, na 
awacinpi qon isam ecala rca anpao 
ninape. 

Richakd Lip Talowan. Keja Paha Etanhan— Winyan Omniciye. 

My Dear Anpao Kin: Ito, ake lehanl 
takukukel unyecilaoianiupi kta uncin- 
pe. Iho, eya Christmas iyohakab anpe- 
tu zaptan qon el Christmas tree unyu- 
hapi, nakun wotapi econqonpi. Eya, 
unconapila qeyax okxantanhan wicaki- 
copi na wicota ob wotapi econqonpi, na 
hecel iyuxkinyan unxkanpi. Na Christ- 
mas tree qel John Remus xunkawakan 
wan otkeya keyin na inx Mrs. Dora Cof- 
tee Winyan Omniciye kin mazaska wan- 
ji na miniruha ska euiyutapi xakpe un- 
qupi, nakun Mr. William Raymond 
xunkawakan wan wawicaqu. Mrs. 
Julia Raymond wotapi econ, nakun Mrs. 
Mary Rots l.ye tawoyutrpi on wohanpi, 
uakun Mrs. Coffee mazaska top on owi- 
cakiya. 

Iho, mitaknye, hecel winyan conala 
Keya Paha qel wowaxi econqonpi tka 
hecel tokel okihi hecel wa!itagya unxkan- 
pi, na lehanl wana wi iyohila Samuel 
Wells kici unqunpi. Iho, hecetu we, 
mitakuyepi, leci tokel unxkanpila kin 
he nayaronpi uncinpi na on Anpao Kin 
yaotanin unxipe. Iho, wana henala 
i-piii -iiriw, Winynn Oiiiniciyo oyasin mi 
tawacin on napeciyuzape. Winyan 
Omniciye wowapi-kaga. 

Miss Cora Elizabeth K. A. Hiya, woahope kin de wakicaksin 
kta e yusamayin kta naceca. 

IT 7 . Woahope kin de huha awanikdag 
unxipi hin hena tukte e he? 

A. Unnapepi. 

W. Unnapepi kin woahope ixadogan 
kin ahopapi kta e taku econ okihipi he? 

A. Wowaxi waxte qaix wawokiyeka. 

Wowapi Wakan kin ed Wakantanka 
deced onspeunkiyapi; wicaxa oran owo- 
tanna kin tacanku kin he ojanjan iya- 
cinpi, qa tuwa owotannayau oran kta 
kuwa kinhan he tuktecl ojanjan kin ta- 
canku iyokicijanjan kta e ekta iyuxkin- 
yan ya ece, taku econ bin atanin kta e, 
qa Wakantanka hecetu kicidakin kta 
heon etanhan. Tka wamanonsa kin he 
hanhepi canna narmaua waode omani 
ececa e sdodunyanpi, icin wana wi ma- 
iled iyaya, qa wanyakapi kta cin xni kin 
heon. Ht-on etanhan canku tawa kin 
oiyokpaza kin etkiya, qa anpetu wi kin 
itehanyan wanka. Tka wicaxa oran 
owotana kta kuwa kin he wanyakapi exa 
ixtece xni, qa anpetu wi kin ektakiya 
mani, icin he waxtedaka dakax, qa to- 
ran kin owasin Wakantanka. hena sclo- 
dkiciyin kta unkan sanpa waxte kta e 
okiyin kta cin kin heon hececa. 

Wowapi wan ed wowapi nape on ka- 
gapi onspeniciciye c'n ed oyubdaye wan- 
ji toker oyakihi tanye rein akand oyawa 
kinkan, niyate qa nihun qaix waonspe- 
kiye nitawa hee exa toked oyakihi tan- 
yan yakaga wanyakapi kta e heon hena 
wanji kici ojanjankdepi ekta kduha de 
kta e cantewaxieya. wicayada kta. Tka 
tanyan yakagin kta yakuwa xni hantan- 
hanx, unkan oyubdaye kin he xicaya 
owapi qa minisapa axbuyapi yukan kin- 
han, wowapi kin canwopiye yusdutapi 
wan maiied tuktecl ojanjan wanica qaix 
wanyakapi kte xni, hedmahedoyaknaka 
yacin kta. 

Ho, nix eya dehand canku owotanna 
okna, qa anpetu wi ojanjan kin etkiya, 
qa Wakantanka iyokipiya omani yaur, 
qaix oiyokpaza etkiya canku yukxan- 
kxan okna idada, qa takuxnixni nitawa 
xni exa iyacusa qa nakun wicoran owo- 
tanna xni on Wakantanka iyopeniyin 
kta heca ecanonsa. _ A npetu wi JHyakjig, Christian Oranpl. 

WOONSPE XXL 

woonspe wicoie — canku. 

Oekde. — '"O Itancan, nitacanku kin 
onspemakiya ye." Ps. 85; 11. 

W. Woahope ixakdogan kin eya wc 

A. Wamayanon kte xni. 

W. Woahope kin de taku iyonici- 
xni kin he tuktee he? 

A. Ta u mitawa xni exa iwacu kte 
cin he iyomakixni kin ee. 

W. Taku wan nina ciscina exa icupi 
kin he xica he? 

A. Ho, ho wamanonpi heca. 

W. Wakanheja wan woahope kin de kin on atayena ekta eyatonwin kta oya-~ 
kihi xni; exa can qaix inyan ciscina 
wanji iyacu qa niixta ikiyena rein duze 
cinhan wana anpetn wi kin tcaca wan- 
daka oyakihi kte xni. He iyececl taku 
xica ecanon kinhan cisciscina exa hem.- 
otoiyohi Wakantanka wandakin kta 
ohih'ixniniya. He marpiyata niyate 
tenirida kin ee, qa iye itokan yaun kin- 
han tohinni canteniwaxte oyakihi kte 
xni. Kirsuyawo; "Wakanhejaexa oran- 
ye cin etanhan ikdutanin''— Wakantan- 
ka iye heya. Ninape cisciscina kin he- 
na wankdaka wo, qa wicanape taku 
waxte ece econsa, qa wawokiyeka, qa 
nitanokxan unpi kin owasin ekta waon- 
xida, heca yakagin kta kuwa wo, qa he- 
han Wakantanka canku ojanjan tawa 
kin okna yusaniyin kta e icekiya wo. '^W 
^\ 
tot ,*& 

fix 

tanyan ahope cinhan toked he cajeya- 
tapi ece e he? 

A. He oran owotanna eyapi. 

W. Iye iyowinunyanpi xni exa tuwe 
tokeca canwopiye yusdutapi qaix canko- 
kana tawapi kin mahed euntonwanpi 
kta iyececa he? WOONSPE XXII. 

WOONSPE WICOIE — WAA- 
WANYAKA. 

Oekde.— '-0 Itancan, 
mil kin ed waawanyaka 
ekde ye, miiha tiyopa kin 
awanyaka ye." Ps. Ml;3. 
W. Woahope inapci- 
n wanka kin eya wo. 

A. Nikiyena-ti kin, 
ituya ayaie kte xni. 

W. Woahope kin de 
taku onspeniciye cin he 
tukte e he? 

A. Wowicake ece 

iwayin kta. 

W. Taku wan ed 
cajeyatapi qa he econ 
xni un unxipi kin he 
tukte e he? 
A. Wicaxa tokeca 
owe wicaki wakanpi. 

W. Taku wanji wicakapi qaix wica- 
kapi xni hecinhan sdodunyanpi xni 
ehantanx hehan toketu kta he? 

A. Hececa kinhan sanpa unkoyakapi 
kta iyececa xni. 

W . Toka rein owewakan qon he tu- 
we he? A. Wakanxica. 

W. Wowapi Wakan kin ed nakun to- 
ked eciyapi he? 

A. Owewakankanpi atkuku. 

W. Waonxida xni, qaix canzeka, 
qaix owewakankanpi wicoie iyae einhan, 
t 
awanunkiciyakapi kta e awicakehanun- 
cinpi kin he kiksuya unyakonpi kta. 

Anpao Kin: Koda, en mayahi unkan 
icantemawaxte heon taku yaotanincixi 
kte. Feb. 9 he ehan dena wakankioi- 
yuzapi; John Z. H. Hare qa Joanne 
Obershaw, qa Daniel Tatan- 
ka qa Sarah Towinje. Dena 
Rev. Jos. W. Cook dena wi- 
cakiciyuxtan. Hehan ake 
taku tokeca yaotanin cixi 
kte do. Wicate: Feb. 19 
he ehan wakanheja wanji te, 
Cordilia Stinger; qa March 
14 he ehan Samuel Mad 
Bull. He koxka awicake 
han Wakan tan ka kokipey^ 
ikduha; ihanke hehanyan 
wanke, qa wiconte kokipt TaDyan hin nin. 

3. Unkitaoyate 
On ceunkiyapi; 

Wakantanka 
Wankanl marpiya kin 
Akotanhan yanke 
Cin He lye rca ca 

XJnkapepi. 

4. Unkikiyela rci 
Yaun kin ohinni, 

Awanyag un, 
Na el oyate kin 
Niwieayayin kta 
Iyonicipi nun, 

Wakantanka! 

Amen, amen. 

1. Ateunyanpi, marpiya ekta nanke 
i,;in, etc. 

2. Wakantanka Ate iyotan waxaka. 
inkicantepi oyasin lei yuowotanla yo. yunkan awicakehan he hecetu keuncin- 
pe lo, na on. ito, Anpao Kin, hiyuunni- 
ciyapi ye lo. Tokxa ake otanin kta. 
Oyasin nape au po. 
Eagle Nest Creek, St. Thomas' Omni- 

ciye etan. 

P. S. Psalm 43;1, 2; na 5, 8, hena el: 
na psalm 53; 1-8 hehanyan on aiyukcan 
po. Wocekiye Wowapi oyublaye 464 el he on woahope tukte 
wanji yakicaksa he? 

A. Woahope inapcin- 
Wanka. 

W. Taku tanyan awan- 
yakdakin kta iyecece cin 
he tukte e be? 

A. Miceji 

Ded owapi kin hena 
taku he? Ho, hena ti- 
yopa heca, unkan de 
anpetu kin tiyopa inyan 
terika ocaje wanji xa rca 
kin he iyeced xaxa kin 
on niua owanyag waxte 
hena on ociciyaUin kta 
wacin, Tiyopa kin hena 
j urdokapi terike xni ece- 
ea (tohiun inatake qaix 
iyuxdoke ed atanin xni), 
unkan yurdog iyaye can- 
nahan wowaxi cisciscina 
ocibdar nalinhan najin 
qa owasin skaska ikdu- 
zapi, itimahed otaninpi. 
Qa tu we wanji tipiciscina 
kin he oti, unkan he to- 
hand ikdutanin kta cin 
kinhan wowaxi skaska 
ocibdar najitj pint m ii-nn- 
onb iyayapi, unkan win- 
yan ciscina xa ikduza, 
qa tiyopa ed okxan wa- 
kid najin wandakin kta. 
"Winyan ciscina xa ikdu- 
za kin de nina ie kta 
iyokipi, unkan tukie- 
kted zitkana hotonpi kin 
iyeced ho ouaron waxte 
on wicoie nina oiyokipi 
ie sa. Exa ijehan tiyo- 
pa ciscina kin inarni 
yurdogiyaya wanbdaka, 
unkan wowaxi kin iou- 
nonpa ipsid erpeiciyapi, 
winyan ciscina xa ikdu- 
ze cin nina canksiye 
rein heyin kta on; '-E- 
tanhan tokeca — he nina 
taku warte xni, qa ni 
waun kin hehanyan icin- 
onpa taku ewakiyin kte 
xni." Unkan hececa 
eannahan tiyopa ciscina 
kin ix tya canzeka se 
orankoya ake eced iyeici- 
yapi qa owanyag waxte 
xni. Winyan xa ikduze 
cin caje ociciyake cin- 
han, okinni tiyopa kin 
dena taku tiyopa kin isdodyayin kta na- 
ceca. He caje kin Miss Ceji ee, qa niye 
i ciscina nitawa kin hed itimahed iyo- 
tankahan yanka, unkan iye itokab tiyo- 
pa xaxa owanyag waxtexte kin eced iye- 
ya han. 

Owicakaxke tipi tiyopa kin ed tiyob 
inatake suta rca yukan, wicaxa xikxica 
tanked hiyu okihipi kte xni e heon etan- 
han. Tka tiyopa ciscina kin dena tiyob 
inatake qa iyuxdoke wanica, heced hena 
etanhan wicoie wicakapi qa oiyokipi he- 
ceca ecena hetanhan hinapin kta e on 
toked awanunkdakapi kta he? Oekde 
kin ed wocekiye kin he unkunpi kta, 
"O Itancan,mii kin edwaawanyaka ekde 
ye, miiha tiyopa kin awanyaka ye," un- 
kan hehan hetanhan wicoie xikxica ta- 
kuna hetanhan hinapin kta e on Wa- 
kantanka iha-tiyopa unkitawapi kin 
xni tka inarni ape wanke. Tona Anpao 
Kin kodaniyanpi owasin napeciyuzapi, 
Thos. W. H ofjfman. "Oyate wan itancan kin he wauantan- 
kayapi kin he wowaxte yuhapi."— Pe. 
33;12. 

(Olowan 108 el on.) 

1. Wakantanka waxte, 
Unkitaoyate 

Ya waxte ye! 
He oicamna kin lei 
Na oiyokpaza nakun 
Sutaye rci hin kta, 

Han, ohinni. 

2. Tateyanpa rce xa, 
Tate na teri el 

Initancan, 
Nitowaxakeon 
Unkitaoyate 
Teunrilapi kin, naix okxan maka wayasu hena cantepi 
wicaluha kta na wacantkiye nitawa kin 
lelunkiyayo. Dakota tamakoce el wowa- 
xake xni se unqonpi tka Ate Wakantan- 
ka, na Jesus waunniyankapi xni exa wi- 
caunnilapi wacinunniyanpi, hecel to- 
kaunyanpi towaxakepi tukte eke ceyax 
kounkipapi kte xni, ca oyate okxan ko- 
lawicayapi kta e okihiunya po; Jesus 
Itancan caje on lehanl lei na ohinni. 
Amen. 

Richard Lip, tawocekiye talowan na- 
yaronxjj kta lei iwankab cajeyatapi. 
Anpao Kin, kola, tona Christian unpi 
hecina letanhan woiyukcan wanji oki- 
hipi waxteka. Lei, ito, tiyoxpaye wan 
unqonpi tka Christian heca ecela. 
Richard Lip tona kolayapi hena ob ka- 
kixyapi, yunkan R. Lip iyotan oterika 
icunhan olowan kin le yawankanl iyeya, Sisseton Ekta— St. Jaines' Chapel. 

Anpao Kin: Koda, he odaka wacin. 
Hekta Octouer, 1895, November, Decem- 
ber, hena end micinca wan wamakiya- 
zanka, qa ecend Wakantanka hecetu 
kta imiciyukcan; January 7, 1896, han- 
yetu ekta, 4 o'clock, oniya kin atanin 
xni aya, hehand Psalm 23 he end bdawa, 
qa hehand odowan 92hee; qa Wocekiye 
Wowapi kin yubdapi 314, "O Wakantan- 
ka Iyotan Waxaka." He 
yawapi kin icunhan Jesus 
end lxtinma iyaya. Hehe! 
Woteri awakipa kin icun- 
han wicaxtaqa winyan wan 
jikji canfemaxica unkan 
micanptapi kin hena vYowa- 
pi Wakan taku eye cin iye- 
cenu econpi kin hena Wa- 
kantanka wowaxta wicaqu 
nin ecanmi. Qa Wakantan- 
ka toksape kin on de hiya- 
hdemayan kepca, qa wowa- 
cinyh end waxagmiciye kte 
rca, qa Wowapi Wakan wi- 
coie kin dena kiksuya waun: 
Lukas 18;16, Johannes 14;1, 
Hebrew 12;9, 13, 2 Samuel 
12;23. Henana epe kta. 
Anpao Kin takodayayapi 
owasin napeciyuzapi. 

Richard Keb e. 

St. Mary's Wokagege Kin— 
Sisseton Agency. 

Miss Dickson he ptinhan 
winyan wokagege den un- 
yakonpi kin wanyag unhipi 
qa token woonspe unkuwa- 
pi kta onspeunkiyapi. An- 
petu izaptan kin he en tipi 
~ wanji en omuiciye: oconqon 
pi: 
Tokaheya odowan wanji. 
Wowicada kin he, 
Wocekiye pteptecena kin 
Itancan tawocekiye kin, 
Wokagege en wocekiye 
kin, 

Wowapi Wakan wicowo- 
yake wanji unyawapi. 

Qa hehan dena wowapi 
wanyake xni tawacin on un- 
kiksuyapi kta, tiyata ita- 
. yetu owanji unyankapi kin 
icunhan onspeunkiciciyapi: 
Philippi 2;5, qa Philippi 
4;8, qa 1 Thess. 5;14, qa 2 
Cor. 13;11, qa St. John 
8;31, qa 1 Peter 4;11, 
qa Col. 3;17. Dena 
omniciye en taninyan oto- 
iyohi unkeyapi. De oha- 
kam wokagege kin econqon- 
pi. Miss Dickson winyan 
waxte kin de pidaunyanpi 
kin wopida unkekiciyapi. 
Qa nakun Rev. J. Robinson 
tawicu Mrs. Robinson he 
wakan-cekiyapi en dowanpi kin bdiheca 
qa onspeunkiyapi kin wopida unkekici- 
yapi. Tka dena on iyotan Itancan un- 
kitawapi Wakantanka kin marpiyata 
Ateunyanpi kin He wopida qa wowitan 
unqupi. 

Mrs. Renville, Omniciye Itancan. 
Ml.s Alice Renville, Wowapi-kaga Iyan Ska Womnaye. 

Rosebud Agency, St. Thomas. ,. A 

Rosebud Agency, St. Paul's 

Rosebud Agency, St. James' 

Rosebud Agency, St. John's 

Rosebud Agency, Pine Creek 

Rosebud Agency, Little White Rvr 

Rosebud Agency, Calvary Ch 

Rosebud Agency, Advent Ch 

Rosebud Agency, St. Philip's 

Hekta oyakapi I 1.00 

25 

25 

1.00 

1.00 

40 

1.00 

1.00 

1.00 

27.50 Ataya 834.40 THE DAYBREAK. 

The Daybreak is published monthly in the in 
terest of the Protestant Episcopal Church among 
the Sioux Indians in South Dakota. 

The subscription is 30 cents per annun in ad- 
vance, and may be paid in one or two cent postage 
etamps. 

Single subscriptions for six months, 15 cents. 

Fifteen or more copies to one address for six 
months, 10 cents each. 

The English department is made up of carefully 
selected articles from stereotyped plates only. 

All subscriptions and matter for publication 
should be addressed to the Rev. W. J. Cleveland 
Madison, S. D. 

Published at the office of the Daily Leader, 
Madison, S. D. 

LETTER OF COMMENDATION. 

The tendency of The Daybreak is to provoke 
to good works and to bind us together. It will be 
a special help to the scattered members of the 
Church. Besides other Church news, it will con- 
tain my official notice and accounts of my Epis- 
copal acts and visitations. I hope our people will 
take it and circulate it. W. H. Hare, 

Missionary Bishop. 

BUSINESS NOTICE. A limited amount of advertising, 
either in the Dakota or the English 
language, will be accepted by this pa- 
per. Advertising matter designed to be 
presented in the Dakota language will 
be translated from the English by the 
publisher. For terms of advertising 
and other information, address, 

Rev. W. J. Cleveland, 

Madison, S. D. B C. U. Tawoyuxtan Kin. 

New Lower Brule Agency, S. D., 1895, 
qonhan Convocation, July 26, 1895. 

1. Wanna Brotherhood of Christian 
Unity kin ataya omniciye eyotanke, na 
Rev. David Tatiyopa wocekiye econ. 

2. Na Rev. David Tatiyopa wanna wi- 
cacaje yawapi kta hecin na wicacaje la 
unkan, 

3. July 27th, 1895, wanna ake Broth- 
erhood of Christian Unity kinminci}e 
ej otanke David Tatiyopa wocekiye wa 
kilapi eya, na hehanl Wowapi-kage cin 
wicacaje yawa. 

4. Takuna eyapi xni ouaKiy&pi, na 
hinhana kin econpi kta keyapi na akini- 
capi, unkan enakiyapi kta yuxtanpi. 

5. July 28th, 1895, Brotherhood of 
Christian Unity kin ake hocob mniciya- 
pi na tokeya David Tatiyopa he odowan 
wanji dowan na wakilapi wocekiye eya, 
na hehanl wanna omniciye kta hecin 
eyapi; na woope el wanyakapi unkan 
oyanke (3) yamni kin mniciyapi 
kta okihipi kta ca woope canke heon 
woiwange unkan Itancan Okihe kin he 
econ kta ca yuxtanpi. Hehanl Jas. Raley 
he Koxka Omniciye opa tonalel yankapi 
kin, hena oyasin wayuxtanpi kta keya, 
na he iwoglakapi unkan hena oyasin wa- 
yuxtanpi kta ca yuxtanpi. 

6. Ho wanna taku tokeya eyapi kin 
le e ataya Brotherhood of Christian Uni- 
ty Itancan rce kin he ayuxtanpi kta ca 
cajeyatapi, na lila iwoglakapi unkan 
ayuxtanpi kta ca yuxtanpi. 

7. Ho, Itancan Okihe kin hecena kta 
yuxtanpi. Hehan Wowapi-kage cin he 
ayuxtanpi kta ca yuxtanpi. 

8. Wanna ataya itancan wanji 
cajeyatapi, unkan 

9. Thomas Yuha-inajin he ataya 
itancan kta ca yuxtanpi. 

10. Rev. David Tatiyopa hecena kta 
ca he yuxtanpi. 

11. Hehan Mazaska- awanyaka itan- 
can wanji cajeyatapi, unkan Charles C. 
Tackett he yuxtanpi 

12. Hehan Wowapi-kaga wanji caje- 
yatapi, unkan George Wapaha he yu- 
xtanpi. 

13. July 29th, 1895, Brotherhood of 
Christian Unity kin ake mniciye, hoco- 
ka el, na Rev. David Tatiyopa he woce- 
kiye econ, na wanna wicacaje yawapi. 

14. Ho, hehan wanna wiwazica kin 
mazaska wicaqupi. 

15. Brotherhood of Christian Unity 
kin ake taku cajeyatapi he le e; B. C. U. 
unpi kin mazaska yuhapi kin okiseya 
omniciye tamazaska kte, eya iwoglaka- pi; unkan oyanke iyohila tamazaska kin 
okiseya omniciye tamazaska kte eya wa- 
yuxtanpi. na okiseya ikicupi qon he ti- 
yata okinnix taku akipapi, nainx woi- 
yaonpe, nainx wayazanka exax eya iki- 
kcupi, Hehan wanna mazaska ahigna- 
kapi. 

1. Santee Agency etanhan kin. . .$ 3.00 

2. Crow Creek Agency etanhan 

kin 6.35 

3. Standing Rock Agency etan- 
han kin 32.50 

4. Corn Creek (Pine Ridge) etan- 
han kin , 2.00 

5. Wososo Wakpala (Rosebud) 
etanhan kin 5.00 

6. Cheyenne River Agency etan- 
han kin , 20.00 

7. 7. Yankton Agency etanhan 

kin takuni xni 

8. Lower Brule Agency etanhan 

kin takuni xni 

15. Ho, hehan Koxka Omniciye tan- 
ka tawiwazicapi oyanke iyohila el iyata- 
yela oiciyapi kta eya wagluxtanpi. He- 
han Brotherhood of Christian Unity 
tawoope awanyaka akenom wicayuha- 
pi kta cajeyatapi, na B. C. U. tawoope 
awanyake akenom wicayuhapi kta ca 
yuxtanpi, na lena eepi: 

1. Rev. P. J. Deloria, 

2. Paul Long Bull, 

3. Lukas White Hawk, 

4. Magahoton, 

5. Henry Strieker, 

6. James Thompson, 

7. Edwin Roan Bear, 

8. Rev. Amos Rots, 

9. Homer H. Clark, 

10. George Red Owl, 

12. Stephanos Blacksmith, 
12. Dennis Buck. 

Brotherhood of Christian Unity ta- 
mazaska akezaptan ($15.10) Bishop Hare 
iye tokel cin hecel woilagyin kta eya ca- 
jeyatapi na yuxtanpi na qupi. Na wan- 
na anpao ojanjan hehan enakiyapi. 
Na le omaka kin (1895) lena oitancan: 
President, Thomas Yuhainajin, 
Vice President, Rev, David Tatiyopa, 
Treasurer, Chas. C. Tackett, 
Secretary, George Wapaha. 

Thomas Yuhainajin, President. 
George Wapaha, Secretary? 
Cheyenne River Agency, S. D., April 
20, 1896. 

Bishop kdi unkan ake tanzaniyan un 
qa cepa sececa on wicaxa owasin nina 
iyuxkinpi. Kdi unkan heceknana wieo- 
ran tawa kin ake bdihedya kuwa aya. 
Tipi-wakan ota waiana iyaza wanwica- 
yag i, qa wicayusutapi ota econ. 

He IJitln't Haft. 

He was one of those unruly young- 
sters who make the Lfe of a public 
school teacher a hard one. He was in 
the primary grade. He came in one 
morning with dirty hands and face. 
The teacher looked at him severely. 

"Johnny 1" 

" Yes'in. " 

"Have you washed your face and 
nands this morning?" 

"No'm." 

"Why not?" 

"None of the folks is home, an I 
don't haft to. " — Syracuse Post. 

The L,and of Liberty. 

Traveled Guest (Tneaningly) — In Eu- 
rope the custom of tipping has been re- 
duced to a system — one-twentieth of 
the bill. Thus a $1 check entitles the 
waiter to 5 cents. 

Waiter — Yes,, sah, but in this land o' 
liberty, sah, every ge'men feels free to 
gub a quarter, sah. — New York Weekly WOMEN'S EXALTED MISSION. Took Him at His Word. 

Employer (to new office boy) — If any 
one cabs, James, be sure and remember 
that I am not in. (Half an hour later) 
Didn't you hear me call, you young ras 
cal? 

James — Yes, sir. but I fought yer 
wasn't in. — London Tit-Bits. The parchments and papyrus used by 
the ancients seem to have had a special 
preparation, by virtue of which they ab- 
sorbed the ink and thus caused the writ- 
ing to be almost indelible. Better to Create a Good Home Than to 
Excel In Any Other Endeavor. 

Certainly there is wisdom for two 
young people who have sworn to love 
each other, no matter whether there is 
poverty or wealth, no matter whether 
the days are bright or dark, to have a 
home of their own, writes Ruth Ash- 
more, discussing "The Mistress of the 
Small House," in Ladies' Home Jour- 
nal. Boarding house life is bad for 
women, and I do not believe that any 
man has ever really enjoyed it. God 
created women to make homes — to 
make homes for the men they love and 
for the children whom God will send to 
them. And a home must be started at 
the beginning of this new life. Do not 
wait for a big house and many servants, 
but make happiness exist in a little 
house with one maid as a help. It can 
be done. I know it can. 

Do not shrug your shoulders and say 
you do not like housework. Work is on- 
ly disagreeable when it is badly done, 
and from washing the silver and glass 
to dusting the bric-a-brac and beating up 
a cake everything may be daintily done 
and well done if you go about it in the 
right way and with the right spirit. 
You will have to be considerate, and you 
will have to be patient. You will cer- 
tainly make mistakes, but each mistake 
is one step toward success. Burden your- 
self with patience, consideration and 
tenderness ; you will need to make calls 
upon them often and often. 

Then you will gain so much. You 
will be the happy housewife, the lady 
of the house who has the right to dis- 
pense hospitality and good will; the 
mistress, not only of the house, but of 
the heart of your husband, because for 
him you have created a home. And 
that is a womanly work — a better mon- 
ument to you, my dear, than the paint- 
ing of a wonderful picture, the writing 
of a great book, or the composing of a 
fine piece of music. From out a home 
all virtues and all great works may 
come. No man ever made a home. He 
does not know how. The woman's brain, 
heart and hands are necessary, and a 
home is such a beautiful thing. It 
means rest, it means peace, and it means 
love. Make one for your husband and 
let him find these three great joys in its 
four walls. THE MULLIGAN LETTERS. Blaine's Dramatic Beading In Congress of 
the Famous Correspondence. 

After the morning hour on Monday, 
June 5, Mr. Blaine rose to a question of 
privilege. He began his remarks by ob- 
serving that the investigation, though 
authorized in general terms, was aimed 
solely and only at himself. "The famous 
witness, Mulligan," he said, had select- 
ed out of years of correspondence letters 
which he thought would be peculiarly 
damaging to him, Blaine, but they had 
nothing to do with that investigation. 
He, Blaine, obtained them under cir- 
cumstances known to everybody, and 
defied the house to compel him to pro 
duce them. Had Mr. Blaine stopped 
here his enemies could have made him 
bite the dust. Apparently he had allow- 
ed himself to be driven into a fatal cul- 
de-sac. Not so. 

Having vindicated his right to the 
letters he proceeded in his most dramat- 
ic manner: "Thank God Almighty I 
am not afraid to show them. There 
they are [holding up a package of let- 
ters]. There is the very original pack- 
age. And with some sense of humilia- 
tion, with a mortification that I do not 
pretend to conceal, with a sense of out- 
rage which I think any man in my po- 
sition would feel, I invite the confi- 
dence of 44,000,000 of my countrymen 
while I read those letters from this 
desk. " For the moment triumph turned 
to dismay, dismay to triumph. The au- 
dience was electrified. The letters seem- 
ed to show Mr. Blaine, in one case at 
least, high minded and generous in as- 
suming the losses of "innocent persons 
who invested on his request." — From 
"The Plumed Knight and His Joust," 
by President E. Benjamin Andrews, in 
Scribner's. 

Woman's Weakness. 

An Ohio girl has been asleep since 
Nov. 28, and all efforts to awaken her 
are in vain. She talks in her sleep, 
however. — Ripley Bee. Eetrothals In Holland. 
In certain parts of Holland when a 
young man thinks he loves a girl, he 
asks her for a match to light his cigar 
at the door of the beloved one's home. 
This its done to let the parents know 
that something is intended, and if the 
visit is repeated and the same thing oc- 
curs no doubt is left in the minds of 
the girl's parents, and they immediate- 
ly proceed to investigate the young- 
man's character and antecedents. When 
he calls a third time, they are prepared 
to give him an answ 7 er. If his suit is 
looked upon favorably, he is given a 
match. If refused, he produces his own 
match, lights his cigar and walks away. 
If a favorable answer is given, he steps 
forward and joins hands with the girl. 
While the engagement is by no means a 
settled fact even at this important 
atage, it is stated as a truth that if, on 
the occasion of the young man's third 
visit, his inamorata offers him a second 
cigar and he smokes it in the house the 
engagement is never canceled. — Godey's 
Magazine. TERMS FOR THe Tool Blmripi. WEEKLY: Single subscriptions, 80c per year. 
In packages of 10 or more copies, 54c 
per copy. 

MONTHLY: 

Single subscriptions, 25c. In pack- 
ages of 10 or more copies, 16%c per 
copy. 

DISCOUNTS: 

In quantities, paid one year in ad- 
vance, ten per cent, discount. Address 
orders to 

THE YOUNG CHURCHMAN, 

Milwaukee, Wis. Jhz ffifltth News The Publication of the 

Protestant Episcopal CfyircA 

in South Dakota. Annual Subscription 50c 

Payable in advance. ADVERTISING RATES: 

1 inch 1 year , . . .$ 4.00 

2 inches 1 year, „ . 7.00 

One-half column 1 year 10.00 

Address, 

THE CHURCH NEWS, 

Sioux Falls, S. D. JOHN T. COXHEAD, 

— Maker of — 

Church 
Furniture. ALTARS. 
LECTERNS, PULPITS. 
FONTS. 213 CEDAR STREET, Yankton, South Dakota. Correspondence Solicited.